Aditro Perform

Suorituksen johtamiseen

Aditro Performin avulla sähköistät organisaation suorituksen ja osaamisen johtamisen prosessit. Näin saat strategiset tavoitteet jalkautetuksi organisaatioon, asetettua tiimikohtaisia tavoitteita sekä tehtyä henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia. Helppokäyttöisen suorituksen ja osaamisen johtamisen työkalun avulla tuetaan liiketoimintaa eri mittakaavassa kuin perinteisempiä työkaluja käyttäen on totuttu.

Johto ja esimiehet pääsevät seuraamaan strategisten tavoitteiden ja kehityssuunnitelmien toteutumista haluamallaan syklillä, halutessaan vaikkapa kuukausittain. Työntekijöiden näkökulmasta tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisen seurannasta tulee sujuvampaa. Sekä esimiehet että työntekijät näkevät selkeästi, mitkä tavoitteet ovat kaikille yhteisiä ja mitkä henkilökohtaisia.

Parhaaksi käytännöksi on kokemuksemme mukaan osoittautunut, että järjestelmäkokonaisuuden laajentaminen operatiivisten henkilötietojen hallinnan välineestä strategiaa tukevaksi järjestelmäksi on tehokkainta ja nopeinta aloittaa suorituksen johtamisen prosessin sähköistämisestä. Kun organisaatio on sähköistänyt suorituksen johtamisen prosessinsa, voidaan edetä seuraavina kehitysvaiheina osaamistiedon hallinnan laajentamiseen ja syventämiseen organisaatiossa.  

Ensin sähköistetään ja vakiinnutetaan tavoiteasetannan ja suorituksen johtamisen prosessi organisaatiossa minkä jälkeen kannattaa lähteä määrittelemään osaamistiedon hallinnan tarpeita ja rakenteita. Siinä vaiheessa tarvitaan tyypillisesti ensin organisaation omaa kehitystyötä ja päätöksentekoa edellyttävää osaamisrakenteen kehittämistyötä. Tämän jälkeen järjestelmää voidaan laajentaa Aditro Competence  –moduulilla, jonka avulla voidaan tallettaa järjestelmään organisaation osaamisen johtamisen kannalta oleelliset osaamisprofiilit ja –tiedot sekä tehdä niiden pohjalta erilaisia gap -analyysejä.

Keskeinen sisältö

 • HR:n muokkaama suorituksen ja osaamisen johtamisen prosessi sähköisine allekirjoituksineen organisaation tarpeiden mukaisesti
 • Strategisten tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoille
 • Toimenpiteiden kiinnittäminen tavoitteille
 • Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja suoritusten arviointi
 • Kehityskeskustelujen hallinnointi ja dokumentointi
 • Osaamisen kehittäminen ja arviointi henkilökohtaisten osaamistavoitteiden kautta
 • Visuaaliset ja graafiset raportointitoiminnallisuudet mm. tavoitepuu

Hyödyt:

 • Yksiköiden ja työntekijöiden tavoitteet voidaan kiinnittäää organisaation strategisiin tavoitteisiin
 • Liiketoimintatavoitteet voidaan linkittää organisaation eri tasoille ja seurata niiden edistymistä
 • Esimiesten ja työntekijöiden ajankäytön suuntaaminen organisaation kannalta merkittävien tavoitteiden saavuttamiseen helpottuu
 • Kehityskeskustelujen valmistelu, pitäminen ja dokumentointi sähköisine allekirjoituksineen on tehokasta
 • Jatkuva tavoitteiden etenemisen seuranta ja dialogi esimiesten ja työntekijöiden välillä on helppoa eikä aiheuta ylimääräistä hallinnollista työtä
 • HR voi muokata työkaluun organisaatiolle sopivan suorituksen johtamisen prosessin, asettaa haluamiaan kysymyksiä ja seurata raporttien avulla tavoitteiden ja kehityskeskustelujen etenemistä suoraan järjestelmästä
 • Seurantatiedot näkyvät esimiehille ja HR:lle erilaisten työpöytien seka raportoinnin avulla